Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
09/2018/TT-BTNMT Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 14/09/2018 Xem chi tiết
71/201//TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và XD quy định vận trình vận hành liền hồ chứa 29/12/2017 Xem chi tiết
72/2017/TT-BTNMT Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng 29/12/2017 Xem chi tiết
64/2017/TT-BTNMT Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lựu các hố chứa, đập dâng 22/12/2017 Xem chi tiết
60/2017/TT-BTNMT Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn 08/12/2017 Xem chi tiết
532017/TT-BTNMT Quy định ngừng hiệu lực thi hành khoản 5 điều 6 Thông tư số 33/2017/T-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trường Bộ TN và MT 04/12/2017 Xem chi tiết
53/2017/TT-BTNMT Quy định về ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị đinh hướng dẫn luật đất đai và sửa đổi thông tư hướng dẫn Luật đất đai 04/12/2017 Xem chi tiết
50/2017/TT-BTNMT Quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất 30/11/2017 Xem chi tiết
51/2017/TT-BTNMT Bổ sung một số điều của thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản... 30/11/2017 Xem chi tiết
47/2017/TT-BTNMT Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước 07/11/2017 Xem chi tiết
40/2017/TT-BTNMT TT Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước 23/10/2017 Xem chi tiết
45/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn 23/10/2017 Xem chi tiết
42/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn 23/10/2017 Xem chi tiết
43/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết 23/10/2017 Xem chi tiết
37/2017/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước vào nguồn nước 06/10/2017 Xem chi tiết
35/2017/TT-BTNMT Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 04/10/2017 Xem chi tiết
33/2017/TT-BTNMT TT quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung ... thông tư hướng dân thi hành luật đất đai 29/09/2017 Xem chi tiết
32/2017/TT-BTNMT TT quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy văn 29/09/2017 Xem chi tiết
26/2017/TT-BTNMT TT quy định tiêu chí, chỉ số đanh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi QLNN của Bộ TNMT 11/09/2017 Xem chi tiết
27/2017/TT-BTNMT TT quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 11/09/2017 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Trang sau