Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
13/2016/TTLT-BTNMT-BNV Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung ... chuyên ngành tài nguyên và môi trường 30/06/2016 Xem chi tiết
12/2016/TTLT-BTNMT-BTC Thông tư số 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm 24/06/2016 Xem chi tiết
09/2016/TTLT-BTP-BTNMT Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp-Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 23/06/2016 Xem chi tiết
87/2016/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất 22/06/2016 Xem chi tiết
88/2016/TTLT-BTC-BTNMT Quy định về hồ sơ và trình tự thủ tục tiếp nhận, luân chuyển ... về đất đai của người sử dụng 22/06/2016 Xem chi tiết
05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 16/05/2016 Xem chi tiết
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 Quy định về quản lý chất thải y tế 31/12/2015 Xem chi tiết
52/2015/BTNMT-BNV Thông tư liên tịch số 52/2015/BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 Quy định mã số và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính 08/12/2015 Xem chi tiết
53/2015/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 về Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường 08/12/2015 Xem chi tiết
56/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch số 56/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 Quy định mã số và tiếu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường 08/12/2015 Xem chi tiết
55/2015/TTLT-BTNMT_BNV Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT_BNV ngày 08/12/2015 về Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn 08/12/2015 Xem chi tiết
57/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch số 57/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ 08/12/2015 Xem chi tiết
198/2015/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư số 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT Quy định phương pháp tính, phương thức thu chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển 07/12/2015 Xem chi tiết
01/2015/TTLT-BNV-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 14/04/2015 Xem chi tiết
14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. 04/04/2015 Xem chi tiết
15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-NTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 04/04/2015 Xem chi tiết
16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 04/04/2015 Xem chi tiết
48/2014/TTLT-BYT-BTNMT Thông tư liên tịch số 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT của Bộ Y tế-Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế 22/12/2014 Xem chi tiết
179/2014/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch số 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Tài chính : Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 26/11/2014 Xem chi tiết
61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC Thông tư liên tịch số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC V/v Hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 14/11/2014 Xem chi tiết
1 2 Trang sau