Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên đêm 04 ngày 05 tháng 1 năm 2019

Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên: đêm 04 ngày 05 tháng 01 năm 2019

Mây thay đổi, không mưa, trời rét, vùng núi cao rét đậm rét hại. Ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ: 11 - 25°C, vùng núi cao: 9 - 21°C. Độ ẩm: 60 - 99%.                                                                                                                             

Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên: đêm 05 ngày 06 tháng 01 năm 2019

Mây thay đổi, không mưa, trời rét, vùng núi cao rét đậm. Ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ: 12 - 25°C, vùng núi cao: 10 - 21°C.                                                                                                                                        

 

Điểm Dự báo

Thời gian

Thứ bảy, ngày 05/01

Chủ nhật,              ngày 06/01

Thứ hai,              ngày 07/01

Thứ ba,              ngày 08/01

Thứ tư,              ngày 09/01

Thứ năm,              ngày 10/01

Thứ sáu,              ngày 11/01

Thứ bảy,              ngày 12/01

Chủ nhật,              ngày 13/01

Thứ hai,              ngày 14/01

Đêm 04/01

Ngày 05/01

1

TP  Điện
Biên Phủ

Thời tiết

 Mây thay đổi,

 không mưa.

Trời rét.

Mây thay đổi,

 không mưa. Trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 không mưa,

trời rét.

Trưa chiều

trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

24

25

25

24

24

24

25

26

26

27

Thấp nhất

12

 

13

14

15

15

15

15

16

16

16

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

65 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Mường
Lay

Thời tiết

 Mây thay đổi,

 không mưa.

Trời rét.

Mây thay đổi,

 không mưa. Trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 không mưa,

trời rét.

Trưa chiều

trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

25

25

26

25

25

25

26

26

26

26

Thấp nhất

14

 

14

15

16

16

16

16

17

17

17

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

65 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tuần Giáo

Thời tiết

 Mây thay đổi,

 không mưa.

Trời rét đậm.

Mây thay đổi,

 không mưa. Trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 không mưa,

trời rét.

Trưa chiều

trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

24

25

25

24

24

24

25

25

26

26

Thấp nhất

11

 

12

13

14

14

14

15

15

16

16

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

60 - 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Pha Đin

Thời tiết

 Mây thay đổi,

 không mưa.

Trời rét hại.

Mây thay đổi,

 không mưa. Trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Trời rét đậm.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét đậm.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét đậm. 

Nhiều mây,

 có mưa nhỏ,

trời rét đậm.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

20

20

21

19

19

19

20

21

21

22

Thấp nhất

9

 

10

11

11

11

11

11

11

12

12

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tủa Chùa

Thời tiết

 Mây thay đổi,

 không mưa.

Trời rét hại.

Mây thay đổi,

 không mưa. Trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Trời rét đậm.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét đậm.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét đậm. 

Nhiều mây,

 có mưa nhỏ,

trời rét đậm.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

20

20

21

19

19

19

20

21

21

22

Thấp nhất

9

 

10

11

11

11

11

11

11

12

12

Gió

Hướng

 

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Mường
Ảng

Thời tiết

 Mây thay đổi,

 không mưa.

Trời rét đậm.

Mây thay đổi,

 không mưa. Trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 không mưa,

trời rét.

Trưa chiều

trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

21

23

24

25

24

24

24

25

25

26

Thấp nhất

11

 

12

13

15

15

15

15

15

16

16

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

60 - 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Điện Biên
Đông

Thời tiết

 Mây thay đổi,

 không mưa.

Trời rét hại.

Mây thay đổi,

 không mưa. Trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Trời rét đậm.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét đậm.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét đậm. 

Nhiều mây,

 có mưa nhỏ,

trời rét đậm.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

21

21

22

20

20

20

21

21

22

23

Thấp nhất

10

 

11

12

12

12

12

13

13

13

13

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Mường
Chà

Thời tiết

 Mây thay đổi,

 không mưa.

Trời rét.

Mây thay đổi,

 không mưa. Trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 không mưa,

trời rét.

Trưa chiều

trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

25

25

26

25

25

25

26

26

26

26

Thấp nhất

14

 

14

15

16

16

16

16

17

17

17

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

65 - 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nậm Pồ

Thời tiết

 Mây thay đổi,

 không mưa.

Trời rét.

Mây thay đổi,

 không mưa. Trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 không mưa,

trời rét.

Trưa chiều

trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

25

25

26

25

25

25

26

26

26

26

Thấp nhất

14

 

14

15

16

16

16

16

17

17

17

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

65 - 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Mường
Nhé

Thời tiết

 Mây thay đổi,

 không mưa.

Trời rét.

Mây thay đổi,

 không mưa. Trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 không mưa,

trời rét.

Trưa chiều

trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

25

25

26

25

25

25

26

26

26

26

Thấp nhất

14

 

14

15

16

16

16

16

17

17

17

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

65 - 97