Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên đêm 06 ngày 07 tháng 1 năm 2019

Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên: đêm 06 ngày 07 tháng 01 năm 2019

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, vùng núi cao rét đậm. Ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ: 13 - 25°C, vùng núi cao: 12 - 20°C. Độ ẩm: 60 - 99%.                                                                                                                            

Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên: đêm 07 ngày 08 tháng 01 năm 2019

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, trời rét, vùng núi cao rét đậm rét hại. Gió nhẹ.

Nhiệt độ: 12 - 24°C, vùng núi cao: 10 - 18°C.                                                                                                                                        

 

Điểm Dự báo

Thời gian

Thứ hai, ngày 07/01

Thứ ba,              ngày 08/01

Thứ tư,              ngày 09/01

Thứ năm,              ngày 10/01

Thứ sáu,              ngày 11/01

Thứ bảy,              ngày 12/01

Chủ nhật,              ngày 13/01

Thứ hai,              ngày 14/01

Thứ ba,              ngày 15/01

Thứ ba,              ngày 16/01

Đêm 06/01

Ngày 07/01

1

TP  Điện
Biên Phủ

Thời tiết

 Mây thay đổi,

 không mưa.

Trời rét.

Nhiều mây,

có mưa nhỏ. Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 không mưa,

trời rét.

Trưa chiều

trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

25

24

24

25

25

26

26

27

27

27

Thấp nhất

15

 

14

14

15

15

15

16

16

16

16

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

65 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Mường
Lay

Thời tiết

 Mây thay đổi,

 không mưa.

Trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 không mưa,

trời rét.

Trưa chiều

trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

23

22

22

23

24

25

26

26

26

26

Thấp nhất

15

 

14

14

15

16

16

17

17

17

17

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tuần Giáo

Thời tiết

 Mây thay đổi,

 không mưa.

Trời rét đậm.

Nhiều mây,

 có mưa.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 không mưa,

trời rét.

Trưa chiều

trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

25

23

23

24

25

25

26

26

26

26

Thấp nhất

13

 

12

12

13

15

15

16

16

16

16

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

60 - 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Pha Đin

Thời tiết

 Mây thay đổi,

 không mưa.

Trời rét đậm.

Nhiều mây,

 có mưa nhỏ. Trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét đậm.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét đậm. 

Nhiều mây,

 có mưa nhỏ,

trời rét đậm.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

18

17

17

19

19

20

21

21

22

22

Thấp nhất

12

 

10

10

11

12

12

12

13

13

13

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tủa Chùa

Thời tiết

 Mây thay đổi,

 không mưa.

Trời rét đậm.

Nhiều mây,

có mưa nhỏ. Trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét đậm.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét đậm. 

Nhiều mây,

 có mưa nhỏ,

trời rét đậm.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

18

17

17

19

19

20

21

21

22

22

Thấp nhất

12

 

10

10

11

12

12

12

13

13

13

Gió

Hướng

 

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Mường
Ảng

Thời tiết

 Mây thay đổi,

 không mưa.

Trời rét đậm.

Nhiều mây,

có mưa nhỏ.  Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 không mưa,

trời rét.

Trưa chiều

trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

24

22

22

24

25

25

26

26

26

26

Thấp nhất

13

 

12

12

13

15

15

16

16

16

16

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

60 - 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Điện Biên
Đông

Thời tiết

 Mây thay đổi,

 có mưa nhỏ. 

Trời rét đậm.

Nhiều mây,

 không mưa. Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét đậm.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét đậm. 

Nhiều mây, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

20

18

18

19

19

20

21

21

22

22

Thấp nhất

13

 

11

11

12

12

12

12

13

13

13

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Mường
Chà

Thời tiết

 Mây thay đổi,

 không mưa.

Trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào. Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 không mưa,

trời rét.

Trưa chiều

trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

23

22

22

23

24

25

26

26

26

26

Thấp nhất

15

 

14

14

15

16

16

17

17

17

17

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

65 - 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nậm Pồ

Thời tiết

 Mây thay đổi,

 không mưa.

Trời rét.

Nhiều mây,

  có mưa rào.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 không mưa,

trời rét.

Trưa chiều

trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

23

22

22

23

24

25

26

26

26

26

Thấp nhất

15

 

14

14

15

16

16

17

17

17

17

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

65 - 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Mường
Nhé

Thời tiết

 Mây thay đổi,

 không mưa.

Trời rét.

Nhiều mây,

  có mưa rào. Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 không mưa,

trời rét.

Trưa chiều

trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

23

22

22

23

24

25

26

26

26

26

Thấp nhất

15

 

14

14

15

16

16

17

17

17

17

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

65 - 97