Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên đêm 17 ngày 18 tháng 1 năm 2019

Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên: đêm 17 ngày 18 tháng 01 năm 2019

Mây thay đổi, không mưa, trời rét, vùng núi cao rét đậm rét hại. Trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ: 13 - 26°C, vùng núi cao: 8 - 18°C. Độ ẩm: 65 - 98%.                                                                                                                            

Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên: đêm 18 ngày 19 tháng 01 năm 2019

Mây thay đổi, không mưa, trời rét, vùng núi cao rét đậm. Ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ: 15 - 27°C, vùng núi cao: 9 - 19°C.                                                                                                                                         

 

Điểm Dự báo

Thời gian

Thứ sáu, ngày 18/01

Thứ bảy,              ngày 19/01

Chủ nhật,              ngày 20/01

Thứ hai,                       ngày 21/01

Thứ ba,                       ngày 22/01

Thứ tư,                       ngày 23/01

Thứ năm,                       ngày 24/01

Thứ sáu,                       ngày 25/01

Thứ bảy,                       ngày 26/01

Chủ nhật,                       ngày 27/01

Đêm 17/01

Ngày 18/01

1

TP  Điện
Biên Phủ

Thời tiết

Mây thay đổi, không mưa.

Trời rét.

Mây thay đổi, không mưa. Trời nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

25

26

27

28

26

26

27

27

27

26

Thấp nhất

14

 

16

17

18

17

17

18

18

18

17

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Mường
Lay

Thời tiết

Mây thay đổi, không mưa.

Trời rét.

Mây thay đổi, không mưa. Trời nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

26

27

27

28

26

26

27

28

27

27

Thấp nhất

15

 

17

18

18

17

17

18

18

17

17

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

65 - 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tuần Giáo

Thời tiết

Mây thay đổi, không mưa.

Trời rét.

Mây thay đổi, không mưa. Trời nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

24

26

27

28

26

26

27

27

26

26

Thấp nhất

13

 

15

16

17

16

15

15

16

16

16

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Pha Đin

Thời tiết

Mây thay đổi, không mưa.

 Trời rét hại.

Mây thay đổi, không mưa,

 trời rét.

Trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

 trời rét đậm.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

 trời rét đậm.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng

trời rét đậm.

  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.

  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng

trời rét.

 Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng

trời rét.

 Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

trời rét.

 Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

17

18

19

20

18

18

19

20

20

19

Thấp nhất

8

 

9

11

12

10

10

11

12

12

11

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

80 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tủa Chùa

Thời tiết

Mây thay đổi, không mưa.

 Trời rét hại.

Mây thay đổi, không mưa,

 trời rét.

Trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

 trời rét đậm.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

 trời rét đậm.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng

trời rét đậm.

  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

 đêm và sáng

trời rét đậm.

  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.

  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng

trời rét.

 Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng

trời rét.

 Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

17

18

19

20

18

18

19

20

20

19

Thấp nhất

8

 

9

11

12

10

10

11

12

12

11

Gió

Hướng

 

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

80 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Mường
Ảng

Thời tiết

Mây thay đổi, không mưa.

Trời rét.

Mây thay đổi, không mưa. Trời nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

24

26

27

28

26

26

27

27

26

26

Thấp nhất

13

 

15

16

17

16

15

15

16

16

16

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Điện Biên
Đông

Thời tiết

Mây thay đổi,

không mưa.

 Trời rét hại.

Mây thay đổi, không mưa,

 trời rét.

Trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

 trời rét đậm.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

 đêm và sáng

trời rét đậm.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng

trời rét đậm.

  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.

  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng

trời rét.

 Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

trời rét.

 Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

trời rét.

 Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

18

19

20

21

19

19

20

21

20

19

Thấp nhất

9

 

10

11

12

10

10

11

12

11

11

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

80 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Mường
Chà

Thời tiết

Mây thay đổi, không mưa.

Trời rét.

Mây thay đổi, không mưa. Trời nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

26

27

27

28

26

26

27

28

27

27

Thấp nhất

15

 

17

18

18

17

17

18

18

17

17

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

65 - 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nậm Pồ

Thời tiết

Mây thay đổi, không mưa.

Trời rét.

Mây thay đổi, không mưa. Trời nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

26

27

27

28

26

26

27

28

27

27

Thấp nhất

15

 

17

18

18

17

17

18

18

17

17

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

65 - 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Mường
Nhé

Thời tiết

Mây thay đổi, không mưa.

Trời rét.

Mây thay đổi, không mưa. Trời nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

26

27

27

28

26

26

27

28

27

27

Thấp nhất

15

 

17

18

18

17

17

18

18

17

17

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

65 - 95