Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên đêm 18 ngày 19 tháng 1 năm 2019

Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên: đêm 18 ngày 19 tháng 01 năm 2019

Mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, vùng núi cao rét đậm rét hại. Ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ: 13 - 26°C, vùng núi cao: 8 - 18°C. Độ ẩm: 65 - 98%.                                                                                                                            

Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên: đêm 19 ngày 20 tháng 01 năm 2019

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, vùng núi cao rét đậm. Ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ: 15 - 27°C, vùng núi cao: 10 - 20°C.                                                                                                                                         

 

Điểm Dự báo

Thời gian

Thứ bảy, ngày 19/01

Chủ nhật,              ngày 20/01

Thứ hai,                       ngày 21/01

Thứ ba,                       ngày 22/01

Thứ tư,                       ngày 23/01

Thứ năm,                       ngày 24/01

Thứ sáu,                       ngày 25/01

Thứ bảy,                       ngày 26/01

Chủ nhật,                       ngày 27/01

Thứ hai,                       ngày 28/01

Đêm 18/01

Ngày 19/01

1

TP  Điện
Biên Phủ

Thời tiết

Mây thay đổi, không mưa.

Trời rét.

Mây thay đổi, không mưa. Trời nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

25

26

27

23

23

24

25

24

25

26

Thấp nhất

14

 

16

17

15

15

16

17

15

15

16

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Mường
Lay

Thời tiết

Mây thay đổi,

 có mưa nhỏ.

Trời rét.

Mây thay đổi, không mưa. Trời nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

26

27

28

24

24

25

26

24

25

26

Thấp nhất

15

 

17

18

15

15

16

16

15

16

17

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tuần Giáo

Thời tiết

Mây thay đổi, không mưa.

Trời rét.

Mây thay đổi, không mưa. Trời nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

24

26

27

23

23

24

25

24

24

25

Thấp nhất

13

 

15

16

13

13

14

15

15

15

16

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Pha Đin

Thời tiết

Mây thay đổi, không mưa.

 Trời rét hại.

Mây thay đổi, không mưa,

 trời rét.

Trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

 đêm và sáng

 trời rét đậm.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời rét đậm.

Ngày nắng.

Nhiều mây, không mưa, trời rét hại.

Nhiều mây, không mưa,

 trời rét hại.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét hại.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.

 Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.

 Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.

 Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

17

19

20

16

16

18

19

17

17

19

Thấp nhất

8

 

10

11

9

9

10

11

10

10

11

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

80 - 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tủa Chùa

Thời tiết

Mây thay đổi,

có mưa nhỏ.

Trời rét.

Mây thay đổi, không mưa. Trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

 đêm và sáng

 trời rét đậm.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời rét đậm.

Ngày nắng.

Nhiều mây, không mưa, trời rét hại.

Nhiều mây, không mưa,

 trời rét hại.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét hại.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.

 Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.

 Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.

 Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

17

19

20

16

16

18

19

17

17

19

Thấp nhất

8

 

10

11

9

9

10

11

10

10

11

Gió

Hướng

 

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

80 - 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Mường
Ảng

Thời tiết

Mây thay đổi, không mưa.

Trời rét.

Mây thay đổi, không mưa. Trời nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

24

26

27

23

23

24

25

24

24

25

Thấp nhất

13

 

15

16

13

13

14

15

15

15

16

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Điện Biên
Đông

Thời tiết

Mây thay đổi,

không mưa.

 Trời rét hại.

Mây thay đổi, không mưa,

 trời rét.

Trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

 đêm và sáng

 trời rét đậm.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời rét đậm.

Ngày nắng.

Nhiều mây, không mưa, trời rét hại.

Nhiều mây, không mưa,

 trời rét hại.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, trời rét.

  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.

 Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.

 Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

 Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

18

20

21

17

17

19

20

19

19

20

Thấp nhất

9

 

11

12

10

10

11

12

11

11

12

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

80 - 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Mường
Chà

Thời tiết

Mây thay đổi,

không mưa.

Trời rét.

Mây thay đổi, không mưa. Trời nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

26

27

28

24

24

25

26

24

25

26

Thấp nhất

15

 

17

18

15

15

16

16

15

16

17

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nậm Pồ

Thời tiết

Mây thay đổi, không mưa.

Trời rét.

Mây thay đổi, không mưa. Trời nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

26

27

28

24

24

25

26

24

25

26

Thấp nhất

15

 

17

18

15

15

16

16

15

16

17

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Mường
Nhé

Thời tiết

Mây thay đổi,

có mưa nhỏ.

Trời rét.

Mây thay đổi, có mưa nhỏ. Trời nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

26

27

28

24

24

25

26

24

25

26

Thấp nhất

15

 

17

18

15

15

16

16

15

16

17

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 95