Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên đêm 20 ngày 21 tháng 1 năm 2019

Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên: đêm 20 ngày 21 tháng 01 năm 2019

Ảnh hưởng không khí lạnh. Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét, vùng núi cao rét đậm rét hại. Gió nhẹ.

Nhiệt độ: 15 - 23°C, vùng núi cao: 9 - 16°C. Độ ẩm: 70 - 99%.                                                                                                                            

Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên: đêm 21 ngày 22 tháng 01 năm 2019

Nhiều mây, không mưa, trời rét, vùng núi cao rét đậm rét hại. Gió nhẹ.

Nhiệt độ: 13 - 22°C, vùng núi cao: 8 - 15°C.                                                                                                                                         

 

Điểm Dự báo

Thời gian

Thứ hai, ngày 21/01

Thứ ba,                       ngày 22/01

Thứ tư,                       ngày 23/01

Thứ năm,                       ngày 24/01

Thứ sáu,                       ngày 25/01

Thứ bảy,                       ngày 26/01

Chủ nhật,                       ngày 27/01

Thứ hai,                       ngày 28/01

Thứ ba,                       ngày 29/01

Thứ tư,                       ngày 30/01

Đêm 20/01

Ngày 21/01

1

TP  Điện
Biên Phủ

Thời tiết

Mây thay đổi,

có mưa nhỏ.

Trời rét.

Nhiều mây,

có mưa nhỏ.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

23

22

23

24

25

25

24

24

25

26

Thấp nhất

15

 

13

13

14

15

16

17

15

15

16

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Mường
Lay

Thời tiết

Mây thay đổi,

có mưa nhỏ.

Trời rét.

Nhiều mây,

có mưa nhỏ.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

23

22

23

24

25

26

25

25

26

26

Thấp nhất

16

 

14

14

15

15

16

15

15

16

17

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tuần Giáo

Thời tiết

Mây thay đổi,

có mưa nhỏ.

Trời rét.

Nhiều mây,

có mưa nhỏ.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

22

21

21

23

24

25

24

24

25

25

Thấp nhất

15

 

13

13

14

14

15

15

15

15

16

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Pha Đin

Thời tiết

Mây thay đổi,

 có mưa nhỏ.

 Trời rét hại.

Nhiều mây,

có mưa nhỏ,

trời rét hại.

Nhiều mây, không mưa,

 trời rét hại.

Nhiều mây, không mưa,

 trời rét hại.

Nhiều mây, không mưa, trời rét hại.

Mây thay đổi, không mưa,

 trời rét hại.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm rét hại.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.

 Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.

 Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.

 Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

15

14

14

16

17

17

16

16

17

18

Thấp nhất

9

 

8

9

10

10

10

10

10

11

11

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

80 - 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tủa Chùa

Thời tiết

Mây thay đổi,

 có mưa nhỏ.

 Trời rét hại.

Nhiều mây,

có mưa nhỏ,

trời rét hại.

Nhiều mây, không mưa,

 trời rét hại

Nhiều mây, không mưa,

 trời rét hại

Nhiều mây, không mưa, trời rét hại.

Mây thay đổi, không mưa,

 trời rét hại.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm rét hại.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.

 Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.

 Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.

 Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

15

14

14

16

17

17

16

16

17

18

Thấp nhất

9

 

8

9

10

10

10

10

10

11

11

Gió

Hướng

 

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

80 - 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Mường
Ảng

Thời tiết

Mây thay đổi,

có mưa nhỏ.

Trời rét.

Nhiều mây,

có mưa nhỏ.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

22

21

21

23

24

25

24

24

25

25

Thấp nhất

15

 

13

13

14

14

15

15

15

15

16

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Điện Biên
Đông

Thời tiết

Mây thay đổi,

 có mưa nhỏ.

 Trời rét hại.

Nhiều mây,

có mưa nhỏ,

trời rét đậm.

Nhiều mây, không mưa,

 trời rét đậm rét hại.

Nhiều mây, không mưa,

 trời rét hại.

Nhiều mây, không mưa, trời rét hại.

Mây thay đổi, không mưa,

 trời rét đậm rét hại. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm rét hại.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.

 Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.

 Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.

 Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

16

15

15

16

17

18

17

17

18

19

Thấp nhất

10

 

9

9

11

11

11

10

10

11

11

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

80 - 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Mường
Chà

Thời tiết

Mây thay đổi,

có mưa nhỏ.

Trời rét.

Nhiều mây,

có mưa nhỏ.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

23

22

23

24

25

26

25

25

26

26

Thấp nhất

16

 

14

14

15

15

16

15

15

16

17

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nậm Pồ

Thời tiết

Mây thay đổi,

có mưa nhỏ.

Trời rét.

Nhiều mây,

có mưa nhỏ.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

23

22

23

24

25

26

25

25

26

26

Thấp nhất

16

 

14

14

15

15

16

15

15

16

17

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Mường
Nhé

Thời tiết

Mây thay đổi,

có mưa nhỏ.

Trời rét.

Nhiều mây,

có mưa nhỏ.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa,

 đêm và sáng

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

23

22

23

24

25

26

25

25

26

26

Thấp nhất

16

 

14

14

15

15

16

15

15

16

17

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 98