Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1/8/2019 12:00:00 AM
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường

Ngày 25/12/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Đến dự Hội nghị có ông Hoàng Văn Vy - Phó cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc, ông Ngôn Ngọc Khuê - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên, ông Đàm Duy Ân - Phụ trách Phòng Đào tạo Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; các đồng chí lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, Ban quản lý khu công nghiệp của 06 tỉnh miền núi phía Bắc; các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các các tổ chức chính trị - xã hội, phòng Tài nguyên và Môi trường của 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý môi trường của các địa phương luôn là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục được Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm và giao cho Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường thực hiện. Mục tiêu chính của các khóa đào tạo tập huấn nhằm: Bồi dưỡng kiến thức, tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý môi trường cấp Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường tại cơ sở; Tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trong việc đẩy mạnh hoạt động đào tạo, tập huấn môi trường tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngôn Ngọc Khuê - Phó Giám đốc Sở đã nhấn mạnh: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 được xây dựng sau khi Hiến pháp nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2013, trong tổng số 120 điều của Hiến pháp, có 04 điều quy định các nội dung liên quan đến lĩnh vực môi trường, điều này khẳng định sự coi trọng vai trò của công tác bảo vệ môi trường bên cạnh sự phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt điều 43 Hiến pháp năm 2013 quy định rõ quyền và nghĩa vụ của người dân với môi trường: “Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường”, vì vậy việc tuyên truyền, phổ biến và chấp hành Luật Bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài nguyên môi trường nói riêng và của toàn xã hội nói chung.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các giảng viên của Tổng cục Môi trường trình bày những nội dung quan trọng và các chuyên đề của Luật BVMT năm 2014 và giới thiệu các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BVMT năm 2014; những yêu cầu đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về môi trường; thảo luận, trao đổi kinh nghiệm thực tế trong việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại cơ sở.

Lê Hà - Chi cục BVMT