Skip Ribbon Commands
Skip to main content
7/26/2019 12:00:00 AM
Hội nghị triển khai, tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên

Thực hiện Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên.

Ngày 26/7/2019 tại Phòng họp tầng 2, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cho các đơn vị và phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố.

Tới dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo và chuyên viên, cán bộ phụ trách công tác lĩnh vực chuyên môn về kiểm kê đất đai thuộc các phòng, đơn vị: Đo đạc bản đồ và Viễn thám, Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn phụ trách công tác về kiểm kê đất đai.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 
 

Đoàn Hương - TTCNTT