Skip Ribbon Commands
Skip to main content
10/1/2019 12:00:00 AM
Kế hoạch tuyên truyền sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Nhằm đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành Kế hoạch 1011/KH-STTT ngày 29/8/2019 tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên với mục đích: Tuyên truyền và cung cấp thông tin về Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh biết và sử dụng, đặc biệt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai kế hoạch sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với các phòng ban trực thuộc sở nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công; tăng năng suất, chất lượng xử lý thủ tục hành chính; công khai, minh bạch hiện trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí. 

Giao dịch tại Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT

Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục, nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu, phù hợp với trình độ, nhận thức của Nhân dân trên địa bàn tỉnh đồng thời thu hút được sự quan tâm của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nội dung tuyên truyền chủ yếu: Tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐCP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các bộ ngành địa phương thực hiện trong các năm 2018, 2019; Tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn cách tiếp cận và sử dụng dịch vụ đến toàn thể các cơ quan, tổ chức, và Nhân dân trên địa bàn tỉnh;  Tuyên truyền các kết quả đạt được trong quá trình triển khai, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đài truyền thanh cơ sở, Cổng/Trang thông tin điện tử, tuyên truyền bằng tờ rời, tờ gấp, tuyên truyền trực quan, trực tiếp tại bộ phận một cửa các cơ quan đơn vị và nơi công cộng, trên mạng xã hội, mạng viễn thông;  Sở TT&TT chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền theo Kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động cung cấp thông tin tình hình, kết quả triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cho các cơ quan báo chí để tuyên truyền.

Đồng thời các Sở, ban, ngành tỉnh phối hợp với Sở TT&TT trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch. Phổ biến, quán triệt, chỉ đạo các đơn vị, cán bộ công chức, viên chức gương mẫu sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điên Biên trên Cổng/trang thông tin điện tử và các ấn phẩm tài liệu không kinh doanh của cơ quan, đơn vị. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở TT&TT triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên bằng các hình thức phù hợp. Lồng ghép công tác tuyên truyền với nhiệm vụ cải cách hành chính để đạt hiệu quả cao. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch. Tuyên truyền, hướng dẫn về sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên tới cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương. Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên trên các báo, các chương trình phát thanh, truyền hình; lồng ghép công tác tuyên truyền với nhiệm vụ cải cách hành chính để đạt hiệu quả cao. Các cơ quan thông tấn, phóng viên thường trú báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tích cực viết tin, bài tuyên truyền về sử dụng, vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Điện Biên trên các báo Trung ương để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tìm hiểu, nắm bắt thông tin biết và sử dụng. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở TT&TT tuyên truyền về sử dụng, vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên trên mạng viễn thông./.

Thúy An - TTCNTT