Skip Ribbon Commands
Skip to main content
2/19/2019 12:00:00 AM
Kết quả xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 04 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh; bãi rác Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ và Hệ thống thoát nước, thu gom, xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ) đến thời điểm hiện tại đã có 02 cơ sở được chứng nhận hoàn thành công tác xử lý triệt để (Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh) còn 02 cơ sở đang hoàn thiện xây dựng các hạng mục công trình, vận hành thử nghiệm, hướng dẫn và chuyển giao công nghệ và tiến hành  lập hồ sơ để xác nhận hoàn thành xử lý triệt để. Để có được thành quả trên là sự lỗ lực vào cuộc của các cấp, ngành trong triển khai, chỉ đạo điều hành, cụ thể:

Đối với công tác chỉ đạo, hướng dẫn về xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh đã kịp thời triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, ban hành Văn bản số 2847/UBND-KTN ngày 19/9/2016 về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 620/KH-UBND ngày 09/3/2017 triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để các sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành, UBND cấp huyện tăng cường triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 3613/KH-UBND ngày 06/12/2013 triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tăng cường kiểm soát các dự án đầu tư nhằm ngăn chặn những dự án có công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường, dự án thuộc danh mục cấm hoặc hạn chế chuyển giao công nghệ triển khai trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh không phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ đã và đang tích cực triển khai dự án xử lý đảm bảo kịp tiến độ.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra về xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: Trong năm 2018, tỉnh đã chỉ đạo thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá chất lượng, tiến độ, hiện trạng triển khai dự án "Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ" bao gồm trình tự đầu tư, chất lượng thi công công trình, trình tự thực hiện bảo trì công trình... Kết quả kiểm tra về cơ bản quá trình triển khai dự án đảm bảo quy trình hiện hành, việc thi công các hạng mục xây lắp đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Dây chuyền, công nghệ xây dựng khu vực xử lý ô nhiễm môi trường tại Bãi rác Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ

Công tác bố trí nguồn vốn hỗ trợ xử lý ô nhiễm triệt để gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: Đối với dự án Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ: Tổng kinh phí đã giải ngân (đến 31/12/2018): 288.023 triệu đồng (trong đó: nguồn vốn vây ODA: 210.765 triệu đồng;  nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại do Bộ Ngoại giao Phần Lan chi trả 51.158 triệu đồng; nguồn đối ứng: 26.100 triệu đồng). Đối với Dự án "Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ: Tổng kinh phí đã giải ngân là 23.722 triệu đồng (nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường được Trung ương hỗ trợ theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng). Vốn đối ứng của địa phương: là 5.500 triệu đồng.

Tuy đạt được kết quả xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đáng kể trên xong tỉnh Điện Biên vẫn là tỉnh miền núi khó khăn, kinh phí chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn cấp từ Trung ương, do đó khó khăn trong việc bố trí kinh phí để triển khai và vận hành các dự án. Thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xử lý triệt để 02 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, lập hồ sơ xác nhận hoàn thành xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo quy định.

Kế hoạch triển khai nhằm hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2019 – 2020 tỉnh sẽ hoàn thành rút tên 02 cơ sở gây ô nhiễm môi trường còn lại ra khỏi danh sách danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg được đặt ra qua đó nhấn mạnh vào các nội dung: Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung đã được phân công theo chỉ đạo của UBND tỉnh Kế hoạch số 3613/KH-UBND ngày 06/12/2013 triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Kế hoạch số 620/KH-UBND ngày 09/3/2017 triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, đặc biệt là tuyên truyền, tập huấn về Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để triển khai kịp thời, thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả không để xảy ra tình trạng phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn và giám sát thực hiện xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại 02 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đảm bảo việc xử lý môi trường; Bố trí nguồn kinh phí vận hành hệ thống xử lý đảm bảo đúng kỹ thuật, quá trình xử lý đặt các quy chuẩn kỹ thuật theo quy định./.

Bài, ảnh: Phương Hoa

Chi cục Bảo vệ môi trường