Skip Ribbon Commands
Skip to main content
6/26/2019 12:00:00 AM
Kiểm tra thực địa hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của Trung tâm Y tế huyện Điện Biên

          Ngày 14 tháng 5 năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp tổ chức tiến hành kiểm tra thực tế đối với hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của Trung tâm y tế huyện Điện Biên.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm có: Đại điện lãnh đạo, phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Đại điện lãnh đạo, phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng, đại diện lãnh đạo UBND huyện Điện Biên, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên, UBND xã Thanh An.

Đoàn kiểm tra tại thực địa

Nội dung buổi kiểm tra: Đánh giá, khảo sát sơ bộ mặt bằng thu gom hệ thống thoát nước thải, nước mưa; hệ thống xử lý nước thải của các Trung tâm y tế, vị trí điểm xả nước thải vào nguồn nước của trạm; đánh giá cảm quan chất lượng nước nguồn tiếp nhận; đánh giá ảnh hưởng của việc xả nước thải vào nguồn nước tới nguồn nước và quyền xả nước thải hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. 

Sau khi kiểm tra, đoàn đã tiến hành họp và thống nhất các nội dung liên quan, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo kết luận của đoàn kiểm tra và thông qua biên bản kiểm tra thực địa./.

Tin, ảnh: Trần Mai