Skip Ribbon Commands
Skip to main content
12/28/2018 12:00:00 AM
Rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025 định hướng đến năm 2030

 Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn toàn tỉnh có nhiệm vụ quan trọng gắn với việc rà soát, điều chỉnh đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất. Từ đó, xác định cơ cấu diện tích đất quy hoạch cho Lâm nghiệp; cơ cấu diện tích quy hoạch cụ thể theo 3 loại rừng: Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất.

Tổng diện tích quy hoạch 3 loại Rừng toàn tỉnh sau rà soát, điều chỉnh là 694.753 ha, chiếm 72,8% diện tích tự nhiên toàn tỉnh (trong đó: đất có rừng 371.908,78 ha, đất chưa có rừng 322.844,22 ha). Trong đó: Diện tích quy hoạch rừng đặc dụng sau rà soát điều chỉnh là 51.664,55 ha; diện tích quy hoạch rừng phòng hộ sau rà soát điều chỉnh là 416.163,45 ha; diện tích quy hoạch rừng sản xuất sau rà soát điều chỉnh là 226.925 ha. Với mục tiêu gắn quy hoạch 3 loại rừng với việc đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, từng bước nâng cao độ che phủ rừng, phấn đấu đạt 45% vào năm 2025 và 48% vào năm 2030, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Triển khai có hiệu quả kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên thông qua các giải pháp về việc tổ chức quản lý, chuyển đổi bàn giao rừng thông qua xây dựng phê duyệt phương án chuyển đổi theo quy định tại thông tư số 24/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp về khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực: Giống cây trồng Lâm nghiệp, biện pháp kỹ thuật trong trồng, chăm sóc rừng, nâng cao chất lượng rừng, phục hồi rừng tự nhiên, quản lý bền vững. Thực hiện chính sách giao đất, giao rừng cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân để sử dụng lâu dài, ổn định vào mục đích Lâm nghiệp. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp, nguồn vốn từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, nguồn hỗ trợ theo chính sách hiện hành, nguồn hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn giúp việc cho tỉnh Quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất lâm nghiệp của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy hoạch. Chủ trì và phối hợp với các sở, ban ngành trong việc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện giao đất lâm nghiệp có rừng và đất lâm nghiệp chưa có rừng gắn với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc xây dựng phương án chuyển đổi rừng và đất lâm nghiệp.

Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 nhằm xác định quy mô đất lâm nghiệp, ranh giới 03 loại rừng dựa trên những cơ sở khoa học, thực tiễn phục vụ cho mục tiêu tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phát triển bền vững.

Đoàn Hương

Trung tâm CNTT TN&MT