Skip Ribbon Commands
Skip to main content
6/28/2019 12:00:00 AM
Rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Thực hiện Văn bản số 2429/BTNMT-TCMT ngày 28/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn và kiểm tra, đánh giá các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng các Sở Tài chính, Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Bãi rác Noong Bua

Mục đích của việc rà soát, đánh giá  nhằm thu thập, tổng hợp thông tin, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn cũng như những thuận lợi, khó khăn trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương.

Tình hình thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh

Tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 27/12/2014; theo đó, xây dựng 01 khu xử lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh (Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) để xử lý chất thải rắn tại thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên và các vùng phụ cận huyện Điện Biên và 09 khu xử lý cấp vùng huyện để xử lý chất thải rắn khu vực trung tâm huyện và vùng phụ cận của huyện.

Hiện tại, Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển và xử lý tại các bãi chôn lấp chất thải theo hình thức đốt và chôn lấp hợp vệ sinh hoặc đổ lộ thiên có phun chế phẩm ngăn côn trùng, dịch bệnh. Phần chất thải rắn sinh hoạt chưa thu gom được các hộ dân tái sử dụng hoặc xử lý tại chỗ bằng biện pháp đốt, chôn lấp. Trên địa bàn tỉnh hiện có 10 cơ sở xử lý chất thải đang hoạt động.

Tình hình phát sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 264 tấn/ngày, trong đó: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh khoảng 109 tấn/ngày (thành phố Điện Biên Phủ chiếm 74%, khoảng 80,6 tấn/ngày), khối lượng chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn phát sinh khoảng 155 tấn/ngày; tỷ lệ thu gom chất thải rắn tại khu vực đô thị đạt 90%, xử lý đạt 85,2% tương đương với 92,9 tấn/ngày; tại khu dân cư nông thôn và làng nghề đạt 12%.

Việc thực hiện phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện được, một phần do thiếu nguồn vốn, nguồn nhân lực để triển khai thực hiện còn thiếu, ý thức của cộng đồng dân cư chưa cao, chưa nhận thức hết được lợi ích của công tác thu gom, phân loại rác thải.

Qua rà soát, đánh giá đã chỉ ra những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn; cơ chế chính sách liên quan đến ưu đãi đầu tư dự án xử lý chất thải rắn; quy hoạch quản lý chất thải rắn; định mức, đơn giá thu gom, xử lý chất thải rắn. Qua đó cũng đề xuất, kiến nghị các Bộ, ngành đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ có tính thực tiễn, áp dụng xử lý chất thải sinh hoạt, chế biến chất thải thành phân hữu cơ để phục vụ phát triển nông nghiệp sạch. Có cơ chế, chính sách hỗ trợ vốn để tỉnh triển khai thực hiện các Chương trình, dự án, hỗ trợ các trang thiết bị máy móc, công nghệ cho công tác phân loại, thu gom và xử lý chất thải. Tăng phân bổ nguồn ngân sách Trung ương cho địa phương để triển khai thực hiện các dự án xử lý chất thải.

Bài và ảnh: Điêu Hải