Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1/8/2019 12:00:00 AM
Thử nghiệm vận hành dịch vụ thông tin khí hậu nông nghiệp cho phụ nữ và nông dân người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Dự án “Thử nghiệm Vận hành Thông tin Khí hậu Nông nghiệp tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Điện Biên đồng ý tiếp nhận tại Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 9/8/2018 với nguồn viện trợ của Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam hỗ trợ cho tỉnh Điện Biên là 100.000 USD - tương đương 2 tỷ 250 triệu đồng.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh tỉnh Điện Biên giao Trung tâm phát triển cộng đồng tỉnh Điện Biên (CCD) chủ trì, phối hợp với Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, Sở Ngoại vụ, Uỷ ban nhân dân huyện Điện Biên, Mường Ảng và các cơ quan liên quan tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn tài trợ trên theo quy định hiện hành.

 Dự án “Thử nghiệm Vận hành Thông tin Khí hậu Nông nghiệp đang triển khai thực hiện giai đoạn 1 tại tỉnh Điện Biên”. Địa điểm thực hiện dự án  tại 6 xã thuộc địa bàn 2 huyện: Mường Phăng, Pa Khoang, Thanh Nưa, Hua Thanh (huyện Điện Biên); Ảng Cang, Ảng Nưa (huyện Mường Ảng).

Đối tượng của Dự án hướng đến nông dân người dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ và các cơ quan ban ngành có liên quan: Nông nghiệp, viễn thông, khí tượng thủy văn.

Mục tiêu của dự án là: bằng sự kết hợp kiến thức khoa học và bản địa, một hệ thống dựa và cộng đồng và thể chế vững chắc một cách khoa học sẽ được phát triển và thử nghiệm tại Việt Nam trong đó có tỉnh Điện Biên; Phụ nữ là nông dân người dân tộc thiểu số sẽ có khả năng để hiểu, yêu cầu và tìm kiếm thông tin khí hậu nông nghiệp, nông dân sẽ xây dựng kế hoạch lựa chọn trên thông tin được cung cấp, góp phần làm giảm mất mùa do khí hậu; Những người dùng tiếp theo như: chính quyền địa phương sẽ có thể tiếp cận với thông tin khí hậu nông nghiệp được thiết kế theo nhu cầu và có thể truyền đạt một cách có hiệu quả đến phụ nữ và nông dân người dân tộc thiểu số; Các cơ quan, chính quyền địa phương, các đối tác tư nhân và các tổ chức dân sự địa phương sẽ được đầu tư và có thể phát triển thông tin khí hậu nông nghiệp hơn nữa ở các cấp chính sách và trong khu vực tư nhân.

Thời gian thực hiện dự án: từ tháng 8/2018 đến hết tháng 6/2019.

Trong thời gian qua, Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam đã và đang hợp tác cùng Trung tâm Phát triển Cộng đồng cùng các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tỉnh Điện Biên, triển khai nhiều dự án nhằm hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số trong tỉnh, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo tại địa phương.

                                                                                 Tin ảnh: Thanh Thủy