Skip Ribbon Commands
Skip to main content
11/1/2019 12:00:00 AM
Tuyên truyền công tác Cải cách thủ tục hành chính ở Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

Để triển khai thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 theo Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành phê duyệt đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên,

Sở Tài nguyên và Môi trường Tăng cường công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính đối với toàn thể công chức, viên chức (CCVC) thuộc Sở, để mỗi CCVC đều nhận thức được vị trí, vai trò của mình trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở được giải quyết theo cơ chế một cửa; kịp thời cập nhật và công khai quy trình, trách nhiệm và thời gian giải quyết thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, giám sát với nhiều kênh khác nhau và đảm bảo đúng theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; có biện pháp tháo gỡ kịp thời khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thường xuyên rà soát các quy định về thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật so với thực tế áp dụng để kịp thời đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính. Thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính khi tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính trên cơ sở phân tích, dự báo về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.

Thực hiện đúng và đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan dến việc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể như: kiện toàn tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm “Một cửa điện tử”, nhập tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân lên phần mềm “Một cửa điện tử”; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu nâng cao tỷ lệ phát sinh hồ sơ qua môi trường mạng cao hơn năm 2018, phục vụ ngày càng tốt hơn cho tổ chức, cá nhân.

Thúy An